dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Konkordato Nedir?

3476 Kez Görüntülendi

Konkordato Nedir?

Kelime anlamı olarak konkordato, İtalyanca concordato kelimesinden gelmektedir, batık durumundaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. Kısaca iflas antlaşması da denebilir.

Konkordato Hangi Kanuna Göre Düzenlenir?

Konkordato 2004 kanun numarasına sahip İcra İflas Kanunu’nun 285 – 309.maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Kanunun 285.maddesine göre borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Ayrıca iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato İçin Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için icra iflas kanununun 154. maddesinde bulunan birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

Konkordato Ücreti Var Mı?

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Konkordato Nasıl Yapılır?

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, ilk olarak İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesinde ise ayrıntılı olarak bir bilanço hazırlayarak borçları nasıl ödeyeceğini beyan eder. Bu bilançoya ek olarak, alacaklıların üçte ikisi ile anlaşarak borçlarının en az yarısını ödeyeceğini ve kalanını da ödeme planına bağlayacağını hüküm altına aldırır.

Hakimliğin yapacağı inceleme sonrasında ise var olan hususların uygun olup olunmadığına karar verilir. Hakimliğin yapacağı inceleme sırasında hükümlerin uygun olup olmadığı gibi hususlarda ise bilirkişi değerlendirilmesine başvurulabilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, borçlunun konkordato süresi için gerekli şartları taşımadığı kararına varılırsa yapılan başvuru reddedilir ve konkordato işlemine uygun olunmadığı sonucunda varılır. Şartların taşınması halinde ise başvuru onaylanarak konkordato süreci başlatılır ve konkordato komiseri atanarak kontrol sağlanmış olur.

Konkordato Komiseri ve Görevleri

Konkordato başvurusu onaylanınca atanan konkordato komiseri, alacaklıların çıkarını korumak için borçluyu yapacağı tüm işlemlerde denetler.

Konkordato komiserinin görevleri arasında, konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak, borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek, bu kanunda verilen görevleri yapmak, mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak, alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek, talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek, mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek bulunmaktadır.

Alacaklılar Kurulu Kimlerden Oluşur, Görevleri Nelerdir?

Alacaklılar kurulu, borçlunun alacaklıları tarafından oluşan kuruldur. Her borçlu kurulun alacağı kararlarda eşit söz hakkına sahiptir. Kurulun sayıca 2/3’ünün alacağı karar uygulanabilir karar olarak nitelendirilir. Kurul ayrıca komiserin faaliyetlerine nezaret eder ve komisere tavsiyelerde bulunabilir. Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.

Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

Konkordato Süresi Ne Kadar?

Mahkeme belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı verir. Bu süre kanunda üç ay olarak belirlenmiştir. Ancak mahkeme bu üç aylık süre bitmeden komiser ve borçlunun yapacağı talep üzerine en fazla iki ay daha uzatabilir. Yani geçici mühlet süresi en fazla beş ay olarak belirlenebilir.

Kesin mühlet ise geçici mühlet içinde karar verilen süredir. Hakim geçici mühlet içinde kesin mühletin ne kadar olacağına karar verir. Konkordatonun başarıya ulaşması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet süresi verilir. Bu karar ile birlikte mahkeme dosyayı komisere teslim eder. Komiserin talebi doğrultusunda bu süre altı ay daha uzatılabilir.